Jaką formę opodatkowania wybrać?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybierać spośród następujących form opodatkowania:

 • zasady ogólne.
 • podatek liniowy.
 • ryczałt ewidencjonowany.
 • karta podatkowa.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Wybór rozliczenia na zasadach ogólnych oznacza podatek płacony według skali podatkowej (art.27 ustawy o podatku dochodowym).

Podatnik ustala przychody wg zasad określonych w art. 14 ustawy oraz koszty uzyskania przychodu wg zasad określonych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym .

Dokonując wyboru zasad ogólnych podatnik płaci podatek od dochodu obliczonego narastająco od początku roku wg następujących reguł:

 • przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód
 • dochód – składki na ubezpieczenia społeczne = podstawa opodatkowania

Następnie od podstawy zaokrąglonej do pełnych złotych naliczamy podatek wg skali podatkowej:

 • 17%, gdy podstawa obliczenia podatku jest niższa od 85 528 zł,
 • 32% gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa od kwoty 85 528 zł (pod stawkę 32% podlega wyłącznie nadwyżka nad ww. kwotą).

Uwaga! Jeśli jesteś osobą o najwyższych zarobkach – powyżej 1 mln zł rocznie, dotyczy Cię danina solidarnościowa. Tzw trzeci próg podatkowy.

W kolejnym kroku od podatku należy odliczyć składki na ubezpieczenia zdrowotne, ale nie więcej niż 7,75% podstawy opodatkowania oraz podatek należny za poprzednie miesiące (jeśli taki występował).

Każdy podatnik może skorzystać z uproszczonej formy płacenia zaliczek, wówczas są one stałe, a naliczane na postawie dochodu z lat poprzednich. Podatnik, który chce opłacać zaliczki uproszczone, nie musi wcześniej informować o tym naczelnika urzędu skarbowego. Wystarczy, że przez cały rok wpłaca zaliczki w formie uproszczonej, a po zakończeniu danego roku podatkowego złoży zeznanie roczne, w którym zawrze informację o tym, że w danym roku wpłacał zaliczki uproszczone.

Mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność gospodarczą mogą również wybrać metodę kwartalną rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatek Liniowy

Podatek liniowy to podatek w wysokości 19% dochodu – nie dotyczą nas wtedy progi podatkowe . Dochód ustalamy wg wzoru podanego powyżej do wyliczenia podatku na zasadach ogólnych.

Podatek liniowy mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej.

Prowadząc kilka działalności gospodarczych jako jedna osoba płacimy podatek wg jednej wybranej metody.

Nie mają prawa do podatku liniowego podatnicy świadczący usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy pod warunkiem że są to te same usługi, które wykonywali lub wykonują w ramach stosunku pracy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Z tej formy opodatkowania możemy skorzystać gdy :

 • jesteśmy osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – samodzielnie jak i w formie spółki cywilnej.
 • gdy rozpoczynamy działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego

Z ryczałtu nie możemy korzystać gdy :

 • rozliczamy się w formie karty podatkowej,
 • korzystamy ze zwolnienia od podatku dochodowego,
 • uzyskujemy dochody z tytułu prowadzenia: apteki, lombardu, kantoru, prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż lekarz, lekarz stomatolog, technik dentystyczny, felczer, położna pielęgniarka, tłumacz i nauczyciel w zakresie prowadzenia lekcji na godziny,
 • świadczymy usługi wymienione w załączniku nr. 2 do ustawy,
 • prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie handlu akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzamy wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Przy wyborze tej formy opodatkowania musimy pamiętać, że podstawę opodatkowania stanowi przychód, który pomniejszamy tylko o składki na ubezpieczenie społeczne.

Płacimy składki za każdy miesiąc w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

Istnieje również możliwość wybrania cyklu kwartalnego w przypadku gdy nasze przychody w roku poprzedzającym nie przekroczyły 25 000 euro.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest najprostszym sposobem płacenia podatku, bez prowadzenia księgowości.

Kwota podatku określana jest przez decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Kwota ta jest wielkością stałą płaconą przez cały rok bez względu na wysokość naszych dochodów.

Jaką formę opodatkowania wybrać dla swojej firmy?

Wszystko zależy od charakterystyki Twojej działalności oraz Twoich osobistych preferencji. Przykładowo: jeśli wiesz, że już w pierwszym okresie działalności osiągniesz drugi próg podatkowy, lepiej wybrać podatek liniowy. Jeśli jednak nie chcesz prowadzić skomplikowanej księgowości i wyliczeń, lepszym rozwiązaniem będzie karta podatkowa lub ryczałt.

Dobrym pomysłem będzie zasięgnięcie porady w biurze rachunkowym w tej materii lub zorientowanie się ile będzie nas kosztować prowadzenie rachunkowości podatkowej przez zewnętrzną firmę. Unikniemy pomyłek, godzin spędzonych nad analizowaniem ustaw oraz zyskamy pewność, że forma opodatkowania jest najbardziej optymalna z możliwych.